Nilai-nilai Pancasila (Halaman 101)

Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai!
Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda  centang (v) pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang (x) pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.


Powered by Blogger.