Ayo Menulis (Halaman 62)

  1. Maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada tanggung jawab warga negaranya.
  2. Setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat.
  3. Setiap warga negara Indonesia, mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
  4. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila sila pertama
  5. Menghargai pendapat orang lain, merupakan salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila.
Powered by Blogger.