Soal UAS Bahasa Jawa Kelas V

I.    Golekana jawaban kang mathuk ana ing kothak ngisor!
1.      Mangsa kan ora ana udan diarani mangsa ….
2.      Blanjane ibu akeh banget, mula olehe . . .  nganti kabotan. Ukara kanggo ngiseni titik-titik sing trep yaiku ….
3.      Bayi iku dianggoni .  .  .   supaya sirahe anget.
4.      Salah sijine tembang macapat                
5.                                                                      Yen ditulis latine ….
6.      Prabu Arjuna yen ditulis Jawa dadi ….
7.      Mo, anak pitikmu ana pira? Anak pitik diarani ….
8.                                                                     Gambar ing sisih kegunaane kanggo ….
9.      Dursasana iku duweni watak brangasan. Brangasan tegese ….
Wacanen kanthi patitis, kanggo soal nomer 10, 11, 12!
          Saiki lagi rame-ramene wong padha ngandhaake babagan internet. Ya saka internet iku kabeh informasi bisa dimangerteni. Mulai saka kemajuan pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, lan liya-liyane bisa dikabarake. Para nom-noman saiki padha gandrung marang internet. Lewat internet iku bisa ngobrol ngalor-ngidul, kirim kabar, utawa sesrawungan karo sanak kadang. Istilah sing asring dikandhakake iku chating, yaiku omong-omong lewat internet sarana ditulis.

10.    Irah-irahan kanggo wacan ing ndhuwur kang trep yaiku ….
11.    Lewat internet iku bisa ngobrol ngalor-ngidul, istilahe . . . .
12.    Istilah chating iku duweni karep . . . .
13.    Dito     :     “Dik Icha  …  ngendi to?”
         Icha      :     “ Wonten Perumahan Wahid Blok D”
         Ukara kang trep kanggo yaiku ….
14.                                                                           Tulisan Jawa ing sisih wacane ….
15.    Para warga pada guyub . . . ndandani dalan.
16.    Saiki uwis mlebu mangsa . . .  mula saben dina udan wae.
17.    Perangane layang sing diarani titi mangsa . . . .
18.    Sing klebu perangane tembang macapat . . . .
19.    Lakon sing ana ing cerita Kadadeane Rawa Pening yaiku . . . .
20.    Sing klebu tembang Dolanan yaiku  .  .  .  .     
        
21.    Prakaryaku yen  ditulis nganggo huruf Jawa .  .  .  .
22.    Perangane laying sing diarani adangiyah . . . .
23.    Sing klebu satriyane Kurawa yaiku . . . .
24.    “.  .  .  regane murah nanging fungsine gedhe; bisa ngandhakake kabar marang sapa bae; ora prelu susah-susah mara, mung cukup ditulis wae.”
         Ukara ing nduwur iku ngandhakake ciri-cirine . . . .
25.    Wedhuse (pakan) suket sing ijo. Tembung ing jero kurung benere . . . .          


a.       Kuthuk                     h.     Internet                o.      Daleme                           v.     Surat
b.      Sayuran                    i.      Kethu                   p.      Jamuran                          w.    Suyudana
c.       Ketiga                      j.      Chating                q.      Rendheng                       x.     Guru lagu
d.      Sabukkan                 k.     Rukun                  r.       Baru Klinthing               y.    
e.       Gampang nesu         l.      Ngasta                 s.       Tanggal                          z.     Kleting Kuning
f.       Pacelathon                m.    Sarjono                t.       Dipakani
g.      Gambuh                   n.                                 u.      Kangem Wali Kelas V
 
 

 
II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang bener!
26.       Perangane layang kang nelakake apa bae kang perlu dikabarake diarani . . . .
27.       Danti     :     “Pak, kula badhe  .  .  .  amargi sampun siyang, griya kula ugi tebih.”
Pak Dimas:  “ Oya, Bapak uga arep kundur saiki.”
Supaya dadi ukara yang trep, cecek-cecek ing nduwur  perlu diimbuhi tembung . . . .
28.       Panggonan kanggo sinau, maca buku, utawa njilih buku diarani . . . .
29.       Raden Arjuna duweni pusaka ampuh awujud panah, arane . . . .
30.       Punakawan sing pawakane dhuwur lencir jenenge . . . .
31.       Prabu Ramawijaya, yen ditulis nganggo aksara Jawa . . . .
32.       Awake kuru semangka, tegese . . . . 
33.       “Sedhela malih kula badhe wangsul.” Supaya dadi ukara kang becik, tembung sedhela diganti . . . .
34.       Yen ing mangsa . . .  tandurane pari ana sawah katon kuning kaya babud.
35.       Masyarakat pada lega-lila ngirim bantuan kanggo korban bencana alam. Lega-lila artine . . . .
36.       Cangkriman “sega sakepel dirubung tinggi” tegese .  .  .  .
37.       .                                     Tulisan aksara Jawa iki yen ditulis latin . . . .
38.       Bank Buana, BCA, Bank Jateng, iku klebu Bank . . . .
39.       Pak Kadir lan Pak Kuncung angger ketemu mesti padu wae, kaya banyu karo lenga, tegese  . . . .
40.       Grobag iku lumrahe digeret  .  .  .  .
41.       Wong sing gawehane nyanyi ing pagelaran wayang diarani . . . .
42.       Pakdhe Endro kagungan anak sapi telu. Anak sapi arane . . . .
43.       “Aku durung mangan, mula krasa ngelih.” Tembung ngelih kasak balene yaiku . . . .
44.       Tembung raja brana yen ditulis nganggo aksara Jawa . . . .
45.       Perangane gamelan Jawa kang dipethik kaya gitar diarani . . . .

III.   Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
46.       Apa tegese cangkriman ing ngisor iki:
a.        Barang bosok malah enak = .  .  .  .
b.        Disuguh opak angin = .  .  .  .
c.        Pitik walik saba kebon =  .  .  .  .
47.       Gatekna gambar ing ngisor iki! Tulisen kegunaane lan kaluwihan barang ing ngisor iki!
48.       Aksara Jawa ing ngisor iki tulisen latine!
a.
b.

49.       Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo basa krama kang trep!
a.          Bu, aku ora melu bapak.
b.          Mbah Jumadi lunga kantor numpak becak.
50.       Gaweyo pitakonan kang jawabanne tembung sing garis ngisore!
a.        Dinas Bina Marga lagi ndandani dalan sing amblong ngarep Toko Andi Star.
b.        Vas kembang sing ana nduwur meja pecah dipancal kucing.
c.        Pak Rifky tindak pasar saben jam pitu esuk.


----

Kunci Jawaban
BAHASA JAWA KELAS V
I. Pilihan ganda.
1.        Q                                             11.      J                                              21.       Y
2.        L                                             12.      F                                              22.       U
3.        C                                             13.      O                                             23.       W
4.        G                                             14.      M                                            24.       V
5.        B                                             15.      K                                             25.       T
6.        N                                             16.      C
7.        A                                             17.      S
8.        D                                             18.      X
9.        E                                             19.      R
10.      H                                             20.      P

II.  Jawaban singkat.
26.     surasa basa                                    36.    salak
27.     wangsul                                         37.    Simpenan wajib
28.     perpustakaan                                 38.    Swasta
29.     pasopati                                        39.    Ora tau akur
30.     petruk                                           40.    sapi
31.                                                          41.    sindhen
32.     lemu                                              42     pedhet
33.     sekedhap                                       43.    wareg
34.     panen                                            44.   
35.     ikhlas                                            45.    siter

III.  Uraian.
46.         a.      tape
          b.     ora disuguh apa-apa
          c.     nanas
47.          (contoh)
          -    piranti komunikasi sing diarani telpon/hp.
-       Praktis, bisa kanggo telpon/nompo telpon ana ngendi wae.
-       Bisa kanggo kirim pesen/kabar kanti cepet lan murah, dll
48.       a.   Yen tuku buku ana ing koprasi sekolah.
         b.   Koprasi iku ora mentingke  bathi.
49.       a.   Bu, kula mboten nderek bapak.
b.   Mbah Jumadi tindak kantor nitih becak.      
50.         a.  Sapa sing lagi ndandani dalan sing amblong ngarep Toko Andi Star?
           b.  Kenapa Vas kembang sing ana duwur meja  pecah?
           c.  Kapan Pak Rifky tindak pasar?
Powered by Blogger.