Rangkuman Materi Basa Jawa

Paramasastra

A. Pamilahe Tembung
 • Tembung Lingga
 • Tembung Andahan
 • Tembung Rangkep
 • Tegese Tembung Camboran
 • Tembung Tanduk
 • Tembung tanggap
 • Ayahane Tembung

B. Silah – Silahing Tembung

C. Silah – Silahing Ukara

Rupa-Rupa Kawruh

A. Kewan
 • Arane Anak Kewan
 • Arane Gamane kewan
 • Anak Turunane Kewan
 • Swarane Kewan
 • Kebiasaane Tingkahe Kewan
 • Rupane / Ulese Kewan
 • Sebutane Mangan
 • Carane Ngundang Kewan

B. Tetuwuhan
 • Arane Kembang
 • Arane Wit-Witan
 • Arane Godong
 • Arane Pentil
 • Arane Woh-Wohan
 • Arane Isi
 • Jenise Wit-Witan
 • Jenise Polo

C. Manungsa
 • Urutane Turunan
 • Urutane Sedulur
 • Prenahe Sedulur
 • Arane wong
 • Sebutane Bocah
 • Candrane Perangan Awak
 • Cacading Awak
 • Munggah Kebiasaane Awak

D. Pepindhan

E. Sanepan

F. Kawruh Liya-Liya
 • Arane Pagawean
 • Arane Panggonan
 • Watake Wong Utawa Bocah
 • Arane Wektu
 • Arane Mongso
 • Patrape Nggawa
 • Patrape Linggih
 • Slametan / Upacara
 • Wilangan Basa Jawi
 • Wilangan Saperangan
 • Ngemu Tegese Mbangetake
 • Tegese Sanalika
 • Tegese Tanpa
 • Dina Lan Pasaran
 • Arane Windu
 • Araning Taun
 • Araning Sasi

Kawruh Basa


 • Pamilahe Basa Manut Unggah Ungguhe
 • Tembung Ngoko p Krama Madya – Krama Inggil
 • Tembung Padha Tegese
 • Tembung Kosok Balen
 • Tembung Saroja
 • Tembung Garba
 • Tembung Entar
 • Tembung Dasanama
 • Tembung Basa Kawi
 • Tembung Camboran
 • Tegese Tembung – Tembung
 • Kerata Basa
 • Rurabasa
 • Tembung Plutan
 • Yogaswara

Kesusastraan


 • Paribasan – Bebasan – Sanepan _ Saloka
 • Cangkriman
 • Wangsalan
 • Parikan lan Tuladha Parikan
 • Tembang
 • Purwakanthi
 • Lagu Dolanan

Hanacaraka


 • Asal – Usul Aksara Jawa
 • Aksara Jawa
 • Angka Jawa
 • Angka Jawa
 • Aksara Swara
 • Aksara Murda
 • Aksara Rekan
 • Sandhangan
 • Nulis Nganggo Pasangan Lan Sandhangan

Wayang PurwaTanggap Wacana ( Pidato )


 • Purwaka
 • Perangane Tanggap Wacana
 • Tanggap Wacana Ingkang Sae
 • Pepenget
 • Tuladha Tanggap Wacana
 • Tirakataqn Mengeti Dina Proklamasi Kemerdekaan RI
 • Mengeti Dina Kartini
 • Pengetan Maulud Nabi Muhammad SAW
 • Sepasaran Bayi
 • Pasrah Lamaran
 • Penampi Pasrah Lamaran

Babagan Layang ( Surat )


 • Layang Ulem
 • Layang Ijin
 • Layang Lelayu
 • Wara – Wara

Tembang - Tembang
Powered by Blogger.